Mandag-fredag: 07:00-15:30  74 28 28 16 / 926 85 216

Før bestilling

Planlegg leveransen godt. Her er det du må vurdere før du bestiller betong:

Bergning av betongvolum

Beregne voluminnholdet i forskalingen (l x b x h), og legg på litt i sikkerhetsmargin. Hvor stor sikkerhetsmargin du bør bruke varierer etter forholdene, det kan hende det er litt ujevnt planert, eller underlaget er av en slik art at den vil komprimeres litt når den blir påført tyngden av betongen. Man ser for eksempel ofte at isolasjonsplater som er lagt på bakken kan klemmes ned i underlaget. For eksempel, hvis du støper ei plate på 30 m2 og støpen blir 1 cm tykkere enn planlagt så bruker du 300 liter mer enn beregnet. Hvis du benytter betongpumpe vil det også der bli igjen inntil 500 liter (0,5 m3) som du ikke får benyttet.

Hvis du for eksempel skal støpe ei plate som er 6 m lang, 5 m bred og 12 cm tykk, blir regnestykket slik: 6,00 x 5,00 x 0,12 = 3,6 m3. Hvis underlaget medfører at det f.eks. blir støpt 13 cm tykt i snitt går det med 300 liter ekstra.

Vi anbefaler å ta kontakt med fagpersoner til befaring og utregning av volum.

Betongkvalitet og egenskaper

Som kunde må du ut fra stedlige forhold velge egenskaper og kvalitet på betongen til formålet. Vi veileder gjerne i denne prosessen, men vi kan ikke stå som ansvarlig for valget.

Ledninger og andre hindre ved leveringsstedet

Hvis det er ledninger (høyspent-, vanlig strømførende eller andre ledninger) eller andre hindringer ved leveringsstedet må dette opplyses ved bestilling. Vi forholder oss til de strenge sikkerhetsreglene som er gitt av e-verkene.

Husk også at om du skal benytte betongpumpe så kreves det ekstra god plass for å få rigget opp utstyret.

Fremkommelighet

En betongbil veier mye mer enn en lastebil som leverer isolasjon eller annet bygningsmateriell. En vanlig betongbil med fullt lass veier fort over 30 tonn! Det er derfor viktig at forholdene på byggeplass er tilrettelagt for å motta tunge biler. På vinteren må kunden også sørge for at det er strødd tilstrekkelig på vegen rundt leveringsadressen.

Våre sjåfører har god erfaring i å vurdere de forskjellige adkomstene. Dersom transportøren er i tvil om framkommeligheten til leveringsstedet skal de ta dette opp med kunde, og alternative løsninger skal diskuteres.

Dersom transportøren mener at forsøk på å fullføre leveransen medfører stor risiko for å kjøre seg fast, men at han i samarbeid med kunde er blitt enige i at man skal gjøre et forsøk på å levere, må kunden bekrefte skriftlig at han tar de kostnader det måtte medføre å bruke redningshjelp eller eventuelle skader som oppstår på materiellet som følge av samme forhold.

Mottakskontroll

Før levering starter skal kunden kontrollere følgeseddelen og forsikre seg om at denne stemmer med bestillingen. Dersom det er noen bemerkninger vedrørende betongen eller andre forhold som kan ha betydning for leveransen, skal fabrikken kontaktes.

Utstyr på bilene for levering av betong

De fleste av våre betongbiler har påmontert hydrauliske teleskoprenner. Betongen kan også leveres rett fra bilen uten bruk av dette utstyret. I tillegg disponerer vi betongpumpe og pumi (betongbil med trommel påmontert betongpumpe).

Restbetong

Kunden er besitter av betong som er bestilt, og må selv avgjøre hva som skal gjøres med eventuell restbetong. Kunden må derfor sørge for et eget deponi på byggeplassen. Dersom betongbilen allikevel må ta med seg betong i retur vil kunden bli belastet med miljøgebyr forbundet til avfallshåndteringen.

Vask og renhold

Etter en betonglevering er det behov for vask/renhold av renne eller pumpe. Mottakere av betongen på byggeplassen må anvise et område hvor dette kan utføres.